Polityka prywatności - RODO

Administratorem Danych Osobowych jest firma Klepka-Bud Marcin Cieluch, os. Władysława Łokietka
1/28, 61-616 Poznań NIP 972-096-12-58 reprezentowana przez Marcina Cielucha.
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do osoby trzeciej.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy w celu realizacji rozliczeń
podatkowych i rachunkowych.
Informuję, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Informuję, że ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Informuję, że ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.
Informuję, że ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informuję, że ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
Informuję, że w oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Informuję, że podane przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu
realizacji umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia
informacji odnośnie procesu realizacji umowy.